This is a free Purot.net wiki
Pages

  • View:

Ohjausosaamista tukevaa kirjallisuutta

Ohjausta, oppimista ja pedagogista ajattelua tukevaa kirjallisuutta

 

Vuorovaikutus pedagogisena ulottuvuutena -kirjallisuutta

Isaacs, W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito.

Jauhiainen, R. & Eskola, M. 1994. Ryhmäilmiö. Perustietoa ryhmän käytöstä ja ryhmätyöstä sosiaalityöhön sovellettuna. Juva: WSOY.

Niemistö, R. 1999. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Joiner, R., Littleton, D., Faulkner, D. & Miell, D. (toim.) 2000. Rethinking collaborative learning. Lontoo: Free Association Books.

Sidorkin, A. M. 1999. Beyond discourse. Education, the self and dialogue. State University of New York Press.

 

Aikuisen oppimisen teoreettisia lähtökohtia -kirjallisuutta

Brookfield, S. 1995. Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass.

Jarvis, P. 2004. Adult education and lifelong learning: theory and practice. New York: Routledge.

Jarvis, P. 2006. Towards a comprehensive theory of human learning. New York: Routledge.

Jarvis, P. 2007. Human learning. An holistic approach. New York: Routledge.

Merriam, S. & Caffarella, R. 1999. Learning in adulthood. A comprehensive guide. San Francisco: Jossey-Bass.

Mezirow, J. 1991. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.

Mezirow, J. & associates. 2000. Learning as transformation. Critical perspectives on a    theory in progress. San Francisco: Jossey-Bass.

Puolimatka, T. 2002. Opetuksen teoria. Konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi.

Sallila, P. & Malinen, A. (toim.) 2002. Opettajuus muutoksessa. Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Schön, D. 1988. Educating the reflective practitioner. Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass.

Sinnott, J. 1998. The development of logic in adulthood: postformal thought and its applications. New York: Plenum Press.

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktiivisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä.

Wenger, E. 1999. Communities of practice. Learning, meaning and identity. Cam-bridge: Cambridge University Press.

 

Aikuisen oppimisen ohjaaminen -kirjallisuutta

Aiken, L. 1998. Human development in adulthood. Plenum Series in Adult Develop-ment and Aging. New York: Plenum Press.

Dominice, P. 2000. Learning from our lives. Using educational biographics with adults. San Francisco: Jossey-Bass.

Isaacs , W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito.

Jokinen, J. 2002. Aikuisopettajan identiteetti. Yksinäisestä sankariopettajasta tiimiy-tyneeseen yrittäjään? Akateeminen väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 898. Tampere University Press.

Merriam, S. & Clark, M. 1991. Lifelines. Pattern of work, love and learning in adult-hood. San Francisco: Jossey-Bass.

Nummenmaa, A.R. & Lautamatti, L. 2004. Ohjaajana opinnäytetöiden työprosesseissa: ryhmäohjauksen käytäntöä ja teoriaa. Tampere: Tampere University Press.

Ojanen, S. 2000. Ohjauksesta oivallukseen: ohjausteorian kehittelyä. Helsinki: Pal-menia.

Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Helsin-ki: Gaudeamus.

Perttula, J. 2001. Olenko onnellinen? Psykologista tunnustelua suomalaisen aikuisen onnellisuudesta. Jyväskylä: PS-kustannus.

Petäjä, M. & Koponen, E. 2002. Muutosprosessin ohjaaminen. Aikuiskouluttajan opas. Helsinki: Dialogia Oy.

van Manen, M. 1998. Tact of teaching. New York: State University of New York Press.

Tieto, tunteet ja eettisyys -kirjallisuutta

Kirjallisuutta tiedosta

Coady, C. A. J. 1994. Testimony. A philosophical study. Oxford: Clarendon Press.

Klemola, T. 2004. Taidon filosofia – filosofin taito. Tampere: Tampere University Press.

Koski, J. 1995. Horisonttien sulautumisia. Helsingin yliopisto.

Liljeström, M. 2004. Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino.

Polanyi, M. 1964. Personal knowledge. Towards a post-critical philosophy. New York: Harper Torchbooks.

Polanyi, M. 1964. Science, faith and society. Chicago: The University of Chicago Press.

Polanyi, M. The tacit dimension. 1966. New York: Doubleday & Co.

Puolimatka, T. 2002. Opetuksen teoria. Konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi.

Siewert, C. P. 1998. The significance of consciousness. New Jersey: Princeton Uni-versity Press.

Toom, A., Onnismaa, J., Kajanto, A. (toim.) 2008. Hiljainen tieto. Aikuiskasvatuksen 47. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.

 

Kirjallisuutta tunteista

Damasio, A. 2000. Tapahtumisen tunne. Miten tietoisuus syntyy? Helsinki: Terra Cognita.

Damasio, A. 2003. Spinozaa etsimässä. Ilo, suru ja tuntevat aivot. Helsinki: Terra Cognita.

Kirk, R. 1994. Raw feeling. A philosophical account of the essence of consciousness. Oxford: Clarendon Press.

LeDeux, J. 1999. The emotional brain. Lontoo: Clays Ltd.

Oatley, K. & Jenkins, J. 1996. Understanding emotions. Cambridge: Blackwell.

Varila, J. 1999. Tunteet ja aikuisdidaktiikka: tunteiden aikuisdidaktisen merkityksen teoreettinen ja empiirinen jäljitys. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia. Joensuu: Joensuun yliopisto.

 

Kirjallisuutta eettisyydestä

Comte-Sponville, A. 2001. Pieni kirja suurista hyveistä. Helsinki: Basam Books.

Jarvis, P. 1997. Ethics and education for adults in a late modern society. Leicester: NIACE.

Kekes, J. 1993. The Morality of pluralism. Princeton: Princeton University Press.

Puolimatka, T. 1997. Opetusta vai indoktrinaatiota? Valta ja manipulaatio opetuksessa. Helsinki: Kirjayhtymä.

Taylor, C. 1995. Autenttisuuden etiikka. Helsinki: Gaudeamus.

 

Pedagogiikan yhteiskunta- ja kulttuurikriittinen ulottuvuus -kirjallisuutta

Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. Juva: WSOY.

Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (toim.) 1999. Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Juva: WSOY.

Freire, P. 2005. Sorrettujen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Hannula, A. 2000. Tiedostaminen ja muutos Paolo Freiren ajattelussa: systemaattinen analyysi sorrettujen pedagogiikasta. Akateeminen väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Hansen, N., Korsgaard, O. & Bergstedt, B. (toim.) 2002. Demokratia ja vapaa sivis-tystyö. Pohjoismaiset ideat ja 2000-luvun todellisuus. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Hooks, B. 2007. Vapauttava kasvatus. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Jarvis, P. 1993. Adult education and the state: towards a politics of adult education. London: Routledge.

Julkunen, R. 2003. Kuusikymmentä ja työssä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Julkunen, R. 2008. Uuden työn paradoksit. Keskustleuja 2000-luvun työprosess(e)ista. Tampere: Vastapaino.

Kiilakoski, T., Tomperi, T.  & Vuorikoski, M. 2005. Kenen kasvatus? Kriitinen pe-dagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino.

Lindeman, E. 1989. The meaning of adult education. Norman: Oklahoma Research Center for Continuing Professional and Higher Education.

Sallila, P. (toim.) 2003. Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasva-tuksen 44. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Sallila, P. & Vaherva, T. 1998. Arkipäivän oppiminen. Aikuiskasvatuksen 39. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.

Salo, P. & Suoranta, J. 2002. Sivistyksellinen aikuiskasvatus. Helsinki: Kansanvalistus-seura.

Sennett, R. 2002. Työn uusi järjestys. Tampere: Vastapaino.

Vuorikoski, M., Törmä, S. & Viikari, S. 2003. Opettajan vaiettu valta. Tampere: Vas-tapaino.

 

Pedagoginen arviointi -kirjallisuutta

Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.

Fetterman, D.M.& Wandersman, A. 2004. Empowerment evaluation principles in practice. New York: Guilford.

Karjalainen, A. 2001. Tentin teoria. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 4.

Karjalainen, A. & Huusko, M. 2004. Arviointiajattelun pikaopas. Oulu: Oulun yli-opisto. Opetuksen kehittämisyksikkö.

Korkeakoski, E. & Silvennoinen, H. (toim.) 2008. Avaimia koulutuksen arvioinnin kehittämiseen. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 31. Jyväskylä: Jyväs-kylän yliopistopaino.

Lyytinen, H. K. & Räisänen, A. (toim.) 2005. Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koulu-tuksen arviointineuvoston julkaisuja 6. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.

(Lähde: Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot 2012-2013/ Jyväskylän yliopisto)

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.